Tenure-Track Assistant Professorship in English and Danish as teaching and research languages at the University

Københavns Universitet (KU)

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Øresundsregionen

Ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som tenure-track adjunkt i engelsk og dansk som undervisnings- og forskningssprog på universitetet til besættelse 1. september 2020 eller snarest muligt derefter.

Kort om CIP
CIP er forsknings-, resurse- og kursuscenter for sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk for ansatte og studerende på Københavns Universitet. Som forskningscenter udfører CIPforskning i parallelsproglighed i relation til universitets kerneydelser og på alle fakulteter. Som kursuscenter udbyder CIP skræddersyet sproglig kompetenceudvikling i engelsk og dansk for de ansatte og studerende på Københavns Universitet samt certificering af undervisernes engelskkundskaber. I den forbindelse udvikler og anvender CIP behovsanalyser og diagnostiske test. Medarbejdere fra CIP indgår desuden i undervisning efter aftale på hhv. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (Engerom), Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) samt ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet. Undervisning på øvrige ph.d.-skoler eller –kurser kan forekomme efter aftale.

Yderligere information om CIP findes på: https://cip.ku.dk/.

Stillingsindhold
Stillingens arbejdsfelt fordeler sig mellem forskning, undervisning, udviklingsopgaver og projektarbejde inden for engelsk og dansk som undervisnings- og forskningssprog. Der lægges i vurderingen af ansøgninger derfor vægt på dokumenterede kompetencer og refleksioner inden for disse områder.

Størstedelen af CIPs skræddersyede kurser er karakteriserede ved at være kurser for universitetets lokale og internationale VIP, TAP og studerende, der har behov for at få udviklet deres engelsk- eller danskkompetencer for at blive i stand til enten at kunne udføre deres arbejde eller studie på dansk eller engelsk som andet-/fremmedsprog. Undervisningen på CIP planlægges med udgangspunkt i et fokus på deltagernes konkrete sprogfærdighed og sproglige behov, herunder deres specifikke faglighed, sproglige niveau og uddannelses-, undervisnings-, publikations- og/eller arbejdssituation. Adjunkten forventes at kunne arbejde med denne form for tilrettelæggelse af undervisning målrettet både medarbejdere og studerende på KU. Derudover forventes adjunkten at kunne indgå i sprogundervisning på institutterne, som tilrettelægges i henhold til gældende studieordning.

CIP indgår i diverse nationale og internationale samarbejder og projekter med fokus på evaluering, udvikling og forskning inden for sprogpolitik, brug af undervisningssprog, anvendt lingvistik mv. Adjunkten forventes at kunne bidrage med relevant erfaring og teoretisk viden i forhold til igangværende samarbejder samt at kunne opdyrke og drive egne projekter og udviklingsopgaver.

Adjunktens forskningsopgaver tilrettelægges løbende og efter aftale med centerleder.

Et tenure track adjunktur er et 6-årigt adjunktur med forpligtelse til forskning og undervisning. Som en del af adjunktansættelsen kræves deltagelse i adjunktpædagogikum, og det forventes, at adjunkten deltager i aktiviteter på instituttet herunder eksaminer og administration. Senest seks måneder inden udløbet af den 6-årige ansættelsesperiode som adjunkt vil et bedømmelsesudvalg, nedsat af dekanen, vurdere, om adjunkten kan kvalificere sig til at overgå til en tidsubegrænset ansættelse som lektor.
Læs mere om tenure-track programmet på København Universitets hjemmeside: http://employment.ku.dk/tenure-track/.

For mere information omkring kvalifikationer for tenure track-adjunkter i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskrav
Specifikt ønskes stillingen besat med en person, som kan dokumentere forskning i engelsk og dansk sprog, herunder med særligt fokus på sprogbrug og sprogtilegnelse inden for relevante akademiske genrer. På undervisningssiden skal den, der ansættes, være i stand til at undervise på såvel BA- som KA-niveau i samspil med øvrige undervisere og ved inddragelse af nyeste forskning og viden inden for området. Det vil således tælle til ansøgers fordel, hvis vedkommende kan dokumentere erfaring med og/eller interesse for at udvikle egen undervisning, f.eks. ved feedback fra kolleger, studerende eller andre.

Ansøgere skal have teoretisk viden om fremmedsprogstilegnelse, herunder sprogundervisning og –læring samt strategier for brug af engelsk til undervisningsbrug på universitetet (EMI, CLIL mv.). Dertil skal ansøgere have en viden om akademisk dansk.

Ansøger må yderligere kunne indgå i dynamiske samarbejder med eksterne projektaktører og samarbejdspartnere, og ansøgere, der har erfaring med og vilje til etablering af denne form for relationer og opgaver, vil derfor blive foretrukket. Ansøgere må endvidere være indstillet på at gøre en indsats for at tiltrække ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsopgaver, også gerne med aktører uden for universitetet eller på tværs af uddannelsessektoren.

Ansættelse som tenure-track adjunkt forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for fagområdet. Som en del af adjunktansættelsen kræves deltagelse i eller færdiggjort universitetspædagogikum.

Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglig bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer, (herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk). Se fakultetets uddannelsespædagogiske charter http://hum.ku.dk/paedagogiskcharter/
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer

Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Yderligere information om stillingen kan fås hos centerleder Anne Holmen, e-mail: aholmen@hum.ku.dk.

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden.

Materialet skal være i Adobe PDF eller Word format.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse i adjunkturer, hvoraf mindst 2 af de valgte værker skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.
 • Referencer/anbefalinger

Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger centerleder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Yderligere oplysninger om rekrutteringsproceduren kan fås hos Rusan Elmazi (HR), e-mail: hrsc@hrsc.dk, anfør venligst sagsnummer: 211-0053/20-2N.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist er 10. maj 2020, kl. 23:59 CEST .

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt
Anne Holmen
E-mail: aholmen@hum.ku.dk

Info
Ansøgningsfrist: 10-05-2020

Ansættelsesdato: 01-09-2020

Afdeling/Sted: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 10.05.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Øresundsregionen
Humaniora
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Administration
Forskning & Udvikling
Human Resources
Kunst & Kultur
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKøbenhavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://nyuddannet.dk/job/1487490/
Vi benytter cookies til statistik, sociale medier, bedre brugeroplevelse og advertising via tredjepart. Brug af sitet forudsætter accept af vores privatlivspolitik. Accepter
HPT