Få opslag som dette inden alle andre

Adjunktur i arkitektur med fokus på forholdet mellem bygning og landskab på KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og KonserveringAdjunktur i Arkitektur med fokus på forholdet mellem bygning og landskab på KADK
Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en 3-årig fuldtidsstilling som adjunkt med særligt fokus på arkitektur og forholdet mellem bygning og landskab.

Vi søger en visionær faglig profil, som brænder for at levere resultater og formidle viden og som kan bidrage med at nytænke området. Med fokus på proces og metode samt inddragelse af nyeste viden og teknologi forventes du at kunne tilføre fagområdet en aktuel viden. Vi ønsker generelt at styrke forholdet mellem fagområderne arkitektur og landskabsarkitektur ved at supplere vores forsknings – og undervisningskompetencer på området samt at styrke vores netværk og samarbejder - såvel nationalt som internationalt.

Det ledige adjunktur er tilknyttet Institut for Bygningskunst, By og Landskab og ønskes besat pr. 1. september eller snarest muligt herefter.

Institut for Bygningskunst, By og Landskab (IBBL)
IBBL’s faglige områder er bygninger, byer og kulturlandskabers rumlige forandring og udvikling, aktuelt og historisk. Vi er optagede af, hvordan arkitektur er en integreret del af samfundets udvikling og hvordan det bidrager til bedre livskvalitet for de mange. Vores undervisning, forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed (KUV) fokuserer på fremstilling af kvalificerede planer, forslag og strategier for bæredygtige byer og landskaber, bebyggelser og bygninger. Typiske afsæt for forsknings- og KUV-projekter er byernes og landskabernes aktuelle udvikling og omstilling til bæredygtighed, byggeri til velfærd som f.eks. boliger og byggeri til sundhed, uddannelse og kultur i arkitektfaglige og strategiske perspektiver, samt metodeudvikling og didaktik inden for vores områder. Instituttets undervisning er organiseret i 1 bachelorprogram og 2 kandidatprogrammer, som sammen danner rammen om en række faglige udviklingsmiljøer inden for bygningskunst, by og landskab. Derudover bidrager instituttet til KADK’s tværgående undervisning og ph.d.-skole.

Om stillingen
Stillingen som adjunkt vil bestå i forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed, undervisning samt administrativt arbejde.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • Undervisning, undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til IBBL’s programmer og den tværgående undervisning på KADK.
 • Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed
 • Forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde inden for stillingens fokusområde i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og KADK som helhed.
 • Visionært og produktivt teamwork i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings-, KUV- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til instituttets aktiviteter
 • Deltagelse i en række af KADK’s udvalg og evt. i kollegiale organer
 • Ansvarlig for kandidatprogrammet ’Arkitektur, Rum og Tid’ i en del af ansættelsesperioden, og aktiv deltagelse i programmets fusion med programmet ’Landskab’
 • Deltagelse i udviklingsarbejde der skal lede til klarhed over progressionen i de studerendes skriftlige kompetencer på IBBL’s bachelorprogram, Kompleksitetshåndtering I Praksis.

Dit forskningsmæssige fokus vil være krydsfeltet mellem arkitektur og landskabsarkitektur med særlig fokus på at udvikle forståelse for de rumlige implikationer af den antropocæne tilstand. Vi forventer at du er up-to-date med teorier og begreber om arkitektur, landskab og naturforståelse bred forstand, herunder særlig med landskab og natur som arkitektoniske og filosofiske begreber, og at du er indlæst i den dertil hørende proces- og relations-tænkning.

Dit undervisningsmæssige fokus vil særlig i de første år være på at arbejde for en styrkelse af det nye fusionerede kandidatprogram på IBBL, hvor fokus er på

 • forholdet mellem bygningskunst og urbane, artificielle landskaber
 • landskabsarkitektur som faglig disciplin, proces og som værk
 • proces og metode i arkitekturudviklingen med vægt på relation mellem tegning, model og tekst som arkitektonisk repræsentationsformer
 • KUV/kunstneriske og forskningsmæssig/teoretiske tilgange til udvikling af arkitektonisk forslagsstillelse; herunder æstetiske, etiske og teknologiske implikationer.

Endvidere forventes du at deltage i tværdisciplinære samarbejder i undervisning og forskning i samarbejde med KADK’s øvrige institutter og ansatte, herunder at bidrage til indhold og udvikling af den tværgående fællesfaglige undervisning på KADK samt evt. andre opgaver.

Kvalifikationskrav
Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau samt en ph.d.-grad eller videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Derudover forventer vi, at du:

 • Har undervisningserfaring fra anerkendte arkitektskoler på bachelor- og kandidatniveau, og erfaring med planlægning og tilrettelæggelse af undervisning, både ved tegneborde og i forbindelse med kurser
 • Har positioneret dig i en forskningsmæssig diskurs inden for stillingens områder
 • Er holdspiller og klar til at indgå i samarbejder på tværs af årgange, programmer og institutter
 • Kan formulere faglige problematikker, opgaver og deres tilgange, didaktiske modeller og processer præcist og i et lettilgængeligt sprog
 • Har erfaring med formidling af både skabelse af arkitektur/landskabsarkitektur og oplevelsen af samme.

Da KADK har fokus på forsknings- og undervisningssamarbejder både internt og eksternt i forhold til erhverv, offentlige institutioner og andre højere uddannelsesinstitutioner, vil det være en fordel, hvis du har dokumenteret erfaring med udvikling, finansiering og gennemførelse af eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder. Dette er dog ikke et krav.

Det vil være en stor fordel, hvis du i din forskning har erfaring med at inkludere og anvende prototyper og modeller der i sig har KUV-mæssige kvaliteter og kan forstås og vurderes selvstændigt som sådan, som middel til undersøgelse af dette felt, og at du kan argumentere for dette i en forskningsmæssig kontekst.

Det vil desuden vægte positivt, at

 • du kan dokumentere eksempler på udvikling af forskning og KUV, egen eller i samarbejder, hvor du har sat egne og evt. andres KUV-kompetencer i spil i forskningsprojekter fx. gennem udvikling af modeller, prototyping og scenarier, og herigennem har bidraget til metoder og teorier på området.
 • du kan påvise en interesse for at bidrage aktivt til at forsknings/KUV-understøtte undervisningen ved instituttet i samarbejde med de øvrige undervisere. Kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil derfor blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et kreativt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forsknings-KUV-miljø i god udvikling. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge temaerne for forskning, KUV og undervisningen både på IBBL og på KADK. Vi lægger stor vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring, og samarbejder på tværs af programmer og forskningsområder.

Som adjunkt vil du få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning og undervisning samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være en 50/50- fordeling. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter KADK’s bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver.

Stillingen er tidsbegrænset og udløber uden yderligere varsel efter 3 år.

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelsen af ansættelsen som adjunkt.

Ansøgningen
Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner for adjunkturet (maks 1 A4-side) samt en liste over dine publicerede arbejder og gerne eksemplarer af de arbejder, som du ønsker at fremhæve (maksimalt 5 arbejder). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Eventuelt tidligere adjunktbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest den 1. juni 2020.
Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 3 eksemplarer så det er KADK i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse:

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler

for Arkitektur, Design og Konservering

Att. Ellen Kruse Jacobsen

Philip de Langes Allé 10

1435 København K

Mrk. Adjunktur i Arkitektur med fokus på forholdet mellem bygning og landskab.

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Udvælgelsen sker ud fra en samlet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst opfylder kriterierne i stillingsopslaget ud fra det fremsendte ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse, og de udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Herefter vil et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. Hver ansøger vil få tilsendt bedømmelsen med mulighed for partshøring.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-medarbejder, Ellen Kruse Jacobsen, ekj@kadk.dk tlf.: 4170 1539.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder, Katrine Lotz, klotz@kadk.dk tlf. 4170 1689.

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Bygningskunst, By og Landskab kan findes på www.kadk.dk

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserveringgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.06.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Nyuddannet.dk

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Storkøbenhavn
Sydøstjylland
Uddannelse
Administration
Arkitektur, Kunst & Design
Humaniora
IT
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Arkitektur & Design
Forskning & Udvikling
Konstruktion & Beregning
Kunst & Kultur
Undervisning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - hurtigt overblik


Placering
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Logo: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://kadk.dk/


Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://nyuddannet.dk/job/1507511/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo

Vi benytter cookies til bedre brugeroplevelse, statistik, sociale medier og markedsføring via tredjepart. Læs vores cookie- og privatlivspolitik her.

accepter

HPT