Profil #15038


Erfaren leder indenfor offentlig administration med stort overblik over miljølovgivning, sociallovgivning og forvaltningsret.

9 års erfaring med faglig ledelse og stort juridisk overblik indenfor især miljølovgivningen. Erfaren projektleder og forhandler herunder internationalt. Grundig, k

Opdateret 27. september 2022
Min uddannelse
8
1983 - 1989

Cand.jur.

Københavns Universitet

Uddannelsesområde: Jura
Periode: september 1983 - juni 1989
Min erhvervserfaring
2012 - nu

Funktionsleder, Miljøstyrelsen Erhverv

Virksomhedsnavn skjult

Erhvervsenheden varetager miljøbeskyttelsen i forbindelse med industri- og husdyrproduktion. Jeg har særligt haft disse opgaver:

Funktionsleder for husdyrreguleringen, herunder godkendelsesordningen vedr. husdyrbrug. Kvalitetssikring, godkendelse, prioritering, styring, strategisk udvikling i forhold til 8 medarbejdere

Opbygning af teamet med etablering af rutiner, samarbejde, team-ånd mv.

Koordinering af en række store, tværgående sager, der går på tværs i hele Miljøstyrelsen eller Miljø- og Fødevareministeriet, herunder VVM-sager på husdyrområdet

Udarbejdelse af notater og forelæggelser i nogle af enhedens større sager

Deltagelse i enhedsledelsen

Projektleder for et stort udviklingsprojekt om en helt ny godkendelsesordning vedr. husdyrproduktion, herunder formandskab for faglige udredningsgrupper, afholdelse af workshops for interessenter mv.

Projektejer ift it-ansøgningssøgningssystemet ”Husdyrgodkendelse.dk”, som anvendes af landmænd og kommuner ved ansøgning om husdyrproduktion
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: maj 2012 - nu
2010 - 2012

Funktionsleder, Miljøstyrelsen Jord og Affald

Virksomhedsnavn skjult

Affaldsenheden i Miljøstyrelsen varetager administration og udvikling af miljøbeskyttelseslovens regler om affald og jordforureningslovens regler. Jeg varetog særligt disse områder og opgaver:

Funktionsledelse på affaldsområdet. Fagligt ansvar for dagrenovation og bygge- og anlægsaffald samt deponering. Kvalitetssikring, godkendelse, prioritering, styring, strategisk udvikling, teamudvikling mv. i forhold til et team på 6 medarbejdere.

Deltagelse i enhedsledelsen: Koordinering, organisering, strategisk planlægning.

Projektleder for et projekt om en ny model for erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladsen: Forhandlinger med KL, affaldsselskaber og branchen i øvrigt om en ny model og udmøntning heraf med udarbejdelse af nye regler og vejledning.
Arbejdsområde: Ledelse & Planlægning
Periode: februar 2010 - maj 2012
2009 - 2010

Juridisk konsulent, Ballerup Kommune

Virksomhedsnavn skjult

Borgmestersekretariatet i Balleruo Kommune havde oprettet en ny enhed, der stod for den juridiske rådgivning. Jeg varetog særligt disse områder og opgaver:

Juridisk rådgivning af byråd, borgmester, direktion mv. i konkrete og generelle sager med fokus på natur-, miljø- og planområdet.

Særlig juridisk bistand vedr. kontraktindgåelse, udbud, erstatningssager, retssager i øvrigt, klagesager mv.
Arbejdsområde: Jura
Periode: januar 2009 - februar 2010
2004 - 2009

Chefkonsulent, Kommunernes Landsforening

Virksomhedsnavn skjult

Kontoret for teknik og miljø varetager kommunernes interesser på det brede teknik- og miljøområde omfattende miljø, natur, byggeri, trafik, planlægning, beredskab mv. Jeg varetog særligt disse områder og opgaver:

Juridisk ansvarlig for miljø- og naturlovgivningen.

KL´s forhandler under Kommunalreformen (miljøområdet) og ansvarlig for reformens udmøntning.

Planlægning, prioritering, sparring og kvalitetssikring i forhold til et tværfagligt team.

Deltagelse i kontorets ledelsesgruppe.

Projektleder for flere store projekter: Sagsgangsanalyse af kommunernes arbejde på miljøområdet, rejseholdsprojekt angående nye regler på vand- og
naturområdet og kommunernes arbejde på tilsynsområdet.

Kurser og formidling i kommunerne vedr. ny lovgivning, reformer mv.
Arbejdsområde: Organisation & Forening
Periode: november 2004 - januar 2009
2001 - 2004

Souschef, Miljøstyrelsen Pesticider

Virksomhedsnavn skjult

Kontoret varetager administration og udvikling af godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler, der baserer sig på en fælles EU-regulering. Jeg varetog disse opgaver:

Stedfortræder (souschef) og deltagelse i kontorets ledelsesgruppe.

Udarbejdelse af nye lovregler.

Juridiske notater om EU-reguleringen på området.

Forelæggelse af sager for Regeringens EU-juridiske specialudvalg.

Koordinering og kvalitetssikring af kontorets ministersager.

Under det danske EU-formandskab i 2002: Formand for juridiske arbejdsgrupper og forhandlinger med Kommissionen og medlemslandene om internationale konventioner.
Arbejdsområde: Jura
Periode: maj 2001 - november 2004
1996 - 2001

Fuldmægtig, Miljøstyrelsen Tilsyns- og lovkontoret

Virksomhedsnavn skjult

Kontoret var Miljøstyrelsens juridiske stabskontor, hvor alle bekendtgørelser og lovforslag samt større juridiske sager passerede igennem. Derudover var kontoret ansvarligt for sager vedr. generel forvaltningsret og alle retssager. Jeg varetog disse opgaver:

Lovfortolkning og kvalitetssikring af lovforslag, bekendtgørelser og konkrete klagesager fra Landbrugskontoret og Kemikaliekontoret.

Projektleder for et stort juridisk projekt om implementering af Århuskonventionen om offentlighedens adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse. Der var tale om et meget tværgående projekt, der involverede hele Miljø- og Energiministeriets område samt dele af den øvrige centraladministration (Trafikministeriet, Landbrugsministeriet mv.) Arbejdet blev udmøntet i et samlet lovforslag med en række ændringer af i alt 13 love på Miljø- og Energiministeriets område (L 170/1999).

Straffesager og retssager på miljøområdet sammen med Statsadvokat og Kammeradvokat.
Arbejdsområde: Jura
Periode: november 1996 - april 2001
1990 - 1996

Fuldmægtig, Socialministeriet

Virksomhedsnavn skjult

I Ankestyrelsen havde jeg ansvaret for forberedelse af konkrette klagesager på det sociale område, herunder indhentelse af lægelige vurderinger. Jeg forelagde sagerne mundtligt på ankemøder med deltagelse af udpegede repræsentanter fra erhvervsliv, handicaporganisationer mv.

I Handicaprådet lavede jeg juridiske udredninger, lovgennemgange samt forberedelse og afvikling af konferencer, seminarer mv.
Arbejdsområde: Jura
Periode: oktober 1990 - oktober 1996
Mine præferencer
Jobtype
Fuldtidsjob
Arbejdsområde
alle
Geografi
Nordsjælland Storkøbenhavn Østsjælland
Kontakt mig!